Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.1 Prestatorul de servicii va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care utilizatorul /beneficiarul le furnizează. Nicio declarație publică, promovare, comunicate de presă sau alt mod de comunicare către terți nu va fi realizată de către client cu privire la comandă fără acordul prealabil scris al Prestatorului.

1.2 Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Prestatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

1.3 Date cu caracter personal colectate și prelucrate: numele și prenumele / denumire, adresa de e-mail, număr telefon mobil, număr telefon fix, CNP  alți identificatori online, istoricul vizitelor online, istoricul comenzilor. Nu se colectează/prelucrează: date sensibile incluse de Regulament în categorii speciale de date cu caracter personal; date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, date referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

1.4 Prin completarea datelor cu caracter personal în formularul de creare de cont și/sau de comandă utilizatorul/cumpărătorul acceptă necondiționat ca datele sale să fie incluse în baza de date a vânzătorului și își exprimă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Prestator.

1.5 Prestatorul colectează, de la clienții săi, date cu caracter personal numai dacă sunt furnizate în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea creării contului și procesării comenzilor transmise online pe site-ul www,incube.ro

1.6 Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal: (i) executarea contractului și comunicarea cu clientul (crearea și administrarea contului, administrarea comenzilor, soluționarea oricăror cereri referitoare la o comandă/produsele achiziționate, returnarea produselor, rambursarea sumelor încasate cu titlu de preț în caz de returnare a produselor), conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. b) din Regulament; (ii) îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina operatorului (cum ar fi spre exemplu îndeplinirea obligațiilor fiscale/contabile legate de emiterea facturilor fiscale, îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare a documentelor contabile), conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. c) din Regulament; (iii) apărarea intereselor legitime ale operatorului (urmărirea executării obligațiilor contractuale asumate de către client față de operator în baza contractului încheiat între părți, gestionarea și protecția sistemelor de comunicații, a platformei online/utilizatorilor platformei, a rețelei IT), conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. f) din Regulament; (iv) în scopul efectuării de comunicări comerciale (inclusiv comunicări efectuate prin poșta electronică) referitoare la produse sau servicii similare cu cele achiziționate de către client, inclusiv informații cu privire la oferte/promoții/recomandări, conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. a) din Regulament; cu privire la utilizarea datelor în scop de comunicări comerciale, clientul are posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu și gratuit unei asemenea utilizări, după cum urmează: transmiterea unui mail având ca subiect dezabonare comunicări comerciale la adresa hello@bebashop.ro sau dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care le primește clientul; (v) îmbunătățirea experienței persoanei vizate pe platforma online a operatorului, pentru a putea ține cont de preferințele persoanei vizate, pentru a adapta platforma online a operatorului la dispozitivul utilizat de către persoana vizată și pentru a putea soluționa problemele pe care persoana vizată le-ar putea întâmpina la utilizarea platformei, conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. a) din Regulament.

1.7 Durata păstrării datelor cu caracter personal: (i) pe toată durata existenței unui cont de utilizator; (ii) pe toată durata de valabilitate a unui contract; (iii) pe toată durata de timp instituită de prevederile legale în vigoare, pentru informațiile colectare/prelucrate în scopul îndeplinirii unor obligații legale.

1.8 Destinatari/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: Datele sunt destinate utilizării de către operator, prin angajații/reprezentanții săi și pot fi comunicate și următorilor destinatari: parteneri comerciali ai operatorului (cum ar fi spre exemplu furnizori de produse comercializate de către operator, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de contabilitate care țin evidența contabilă a operatorului, furnizori de servicii bancare/de plăți, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing), autorități publice (în vederea respectării vreunei obligații legale) sau altor persoane (cum ar fi spre exemplu: avocați, mediatori, societăți de recuperare de creanțe, executori judecătorești, autorități publice) în scopul apărării unui interes legitim al operatorului.

1.9 Drepturile utilizatorului: (i) dreptul de acces, care constă în dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc; (ii) dreptul la rectificare, care constă în dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc; (iii) dreptul la ștergerea datelor, care constă în dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate; (iv) dreptul la restricționarea prelucrării, care constă în dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării; (v) dreptul la portabilitatea datelor, care constă în dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal; (vi) dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, care constă în dreptul persoanei vizate de a se opune, în orice moment și din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul interesului legitim al operatorului, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; (vii) dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; (viii) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; autoritatea competentă să primească și să soluționeze plângerile este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 București.